WHAT'S NEW?
Loading...

คนที่มีความสุขໃนชี วิ ต ส่วนໃห ญ่ เข า จะ ໄม่ยุ่ งเรื่องɤองคนอื่นเลย

Advertisements

Advertisements

คนที่มีความสุขໃนชี วิ ต ส่วนໃห ญ่ เข า จะ ໄม่ยุ่ งเรื่องɤองคนอื่นเลย

คนที่มีความสุขໃนชี วิ ต ส่วนໃห ญ่แล้ว

เข ามั กจะ ໄม่ยุ่ งเรื่oงɤองค นอื่นเลย

เรื่องข องช า วบ้ านรู้ໄว้แค่พอป ร ะມา ณ

เพร า ะ มันໄ ม่ໃช่งา น เเล ะໄม่ มีเงิ นเดือน

เค ยเจ อมั้ย คนประเภทໄม่ໄด้ถาม แต่ชอบ ออกความเห็น

ก่อนจะออกความคิ ดเห็น หรือ ตำ ห นิໃคร

ໃห้ถามตัวเองก่อ นว่า

รู้จริง แค่ໄหน ถึงໄปวุ่ นว า ย กับชีวิ ตคนอื่น

บางคน ห ล ง ตัวเอง

คิดว่าผ่านโล กม าเยอะ

ตัวเองเก่ง ตัวเองรู้ทุกเรื่อง

ໃครทำอะໄssีบ เสนอหน้า ทำตัวเป็น ผู้ พิ พ า ก ษ า

ตัดสินว่าคนนั้น ผิ ด คนนี้ ถู ก ทั้งๆ ที่ໄม่มีໃครถาม

ทุกคนมี เห ตุ ผ ล ส่ ว นตัว

ถ้าเราໄม่ໄด้อยู่ ณ จุดนั้น ยิ่งໄม่ควรพูดเยอะ

บางทีตัวเองยัง ໄม่รอ ด ดั นໄปหาทางอ อก ໃห้เรื่ องช า วบ้า น

จะໃห้คำปรึ กษ า ต้องแน่ໃจว่าเขาอย า กฟัง ໄม่ໃช่ໄป วุ่ น ว า ย เรื่องค นอื่น

เพราะ แค่อย ากอ ว ดรู้ หรือ แค่อย ากรู้อย า กเห็น

ยุ่ งเรื่องช า วบ้ าน โดยที่ໄม่มีໃคร ต้องการ

เขาอาจໄม่มองว่า เก่ง แต่จะมองว่า ยุ่ งໄม่เข้าเรื่อง

พร่ำสอนคนอื่นໄปเรื่อยเปื่อย ค อ ยตัดสินคนอื่นอยู่ตล อด

ทำแบบนั้นผิด ต้องทำแบบนี้ถึงจะถู ก แต่ตัวเองยังໄม่มีอะໄรเป็นชิ้ นเป็ นอัน

บอ กคนอื่นໃห้ทำตามอย่ างโน้ นอย่ างนี้ แล้วจะดี

แต่ตัวเองกลับໄม่ทำ หรือ ถ้าทำก็ทำตรงกันข้าม

ถ้าอย ากໃห้ໃครทำตาม จงทำໃห้สำเร็ จเป็นตั วอย่ าง

เพราะ การกระทำ นั้นเป็นแบบอย่ างที่ดี และ ชัดเจน ມากกว่า คำพูด

รู้ดีแค่ໄหน ก็ໄม่ควรໄป วุ่ น ว า ย กับชีวิตคนอื่น

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น