WHAT'S NEW?
Loading...

จะรักใครนั้น ก็เลือกคบกับคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อย เพื่อเขา

Advertisements

Advertisements

จะรักใครนั้น ก็เลือกคบกับคนที่เขายอมเหนื่อยเพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อย เพื่อเขา

เป็นอีกหนึ่งบทความที่ให้ข้อคิดได้ดีมากๆ เกี่ยวกับในเรื่องของความรัก

คู่ชีวิต.. ไม่ต้องดีที่สุด ขอแค่ เข้าใจกันก็พอแล้ว เมื่อบุญพาวาสนาส่งให้เรานั้นมาเป็นคู่ชีวิต

เธอไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เธอเขาใจฉันก็พอแล้วคู่ชีวิตกับคู่รักต่างกันคู่ชีวิต

หมายถึงคนอยู่กับคุณ ไม่ว่าย ามทุ กข์ ย ามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ

ในเวลาที่มีความสุขเท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณไปหาความรักใหม่

แต่คู่ชีวิตจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณอยู่เป็นเพื่อนอยู่เป็นที่พักใจไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้ ายๆมาแค่ไหนก็ตามอย่ าเลือก คนที่คุณต้องเหนื่ อยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับคนที่พร้อมจะเห นื่อย

ลำบ าก สุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรักในฐานะคู่ชีวิต

คู่ชีวิตไม่จำเป็นต้องดีที่สุดหรอก ขอแค่เป็นคู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแล้วไม่หวังว่าคู่ชีวิตต้องดีที่สุด ขอแค่มี คู่ชีวิตที่เข้าใจกัน ก็พอแม้นมีวาสนาขอแค่บ้านแสนสงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโตมั่นคง

หากแต่แข็งแรงอบอุ่นด้วยความรักใ คร่กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

หากแต่งามหมดจรดด้วยจิตใจของครอบครัวที่ปรารถนาดีต่อกัน

ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อมแห่งสวนสวรรค์

หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้านเป็นมิตร

ขอแค่มีคู่ชีวิตที่เข้าใจกันไม่หวังว่าต้องดีที่สุดหากแต่ดี

สมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อลากดิน หากแต่เดิน

ไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้ างเท้าหน้าเท้าหลัง

หากแต่เดินเคียงกันไปในทุ กวันดี ร้ ายด้วยรอยยิ้มขอแค่มีงานที่รักเป็นเสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ามีตาอ วดใครๆ

หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดีไม่หวังรายได้มหาศาลหากแต่สมความสามารถติดตัว

เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เ สื่อมราคาเพื่อรักษ าหน้าตาในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่

สุข ภาพดีไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุข ภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท รมานตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า

หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณน้อมรับมรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม

ไม่หวังยั ดเ ยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุ กด้านหากแต่มีปัญญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารย าท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่ าให้ใครมาพูดถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน แห่งเกียรติยศ

หากแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น

จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่นมิใช่ดลบันดาล

ตั้งใจกราบพระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา

มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษคุณพ ระบทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา

นั้นไซร้ เราทุ กคนล้วน เลือกได้เองอย่ างแท้จริง

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น