WHAT'S NEW?
Loading...

คุณด่าเรานิ่ง คุณเห่า เราเงียบ คุณเป็นทุกข์ เราสุขสบาย

Advertisements

Advertisements

เอ็งด่ า แต่ข้านิ่ง เอ็งคิดว่าใครได้บ า ป ใครได้บุญ

เอ็งลองคิดไตร่ตรองดูเถิด เอ็งเ ห่ า แต่ข้าเงียบ

เอ็งคิดเอาว่าใครคือคน ใครคือสั ต ว์ เอ็งโ ก ร ธ

แต่ข้าไม่โ ก ร ธ เอ็งคิดเอาว่าใครทุ ก ข์ เอ็งชอบ นิ น ท า

แต่ข้าชอบสรรเสริญ เอ็งคิดเอาว่าใคร ชั่ ว ว่าใครดี

เอ็งเ ก ลี ย ดข้า แต่ข้าไม่เ ก ลี ย ดตอบ เอ็งคิดเอาว่าจิตใจ

ใครประเสริฐยิ่งกว่า ลูกหลานเอ๋ย ถ้าไปไหนไม่รู้จักให้อ ภั ย

ไม่รู้จักมีความเมตตาต่อเพื่อนม นุ ษย์ อยู่ที่ไหนก็ลำ บาก

เอ็งจงเอาคำสอนที่ข้าบอกไปปฏิบัติ ถ้าเอ็งทำได้ถือว่าผ่าน

cr คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา

เราต่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มาสู่โลกใบนี้ในเวลาที่ต่างกัน

บางคนมาก่อนกลับก่อน เกิดก่อน จาก ไป ก่อน

บางคนมาก่อนแต่กลับทีหลัง เกิดก่อน จาก ไป ทีหลัง

บางคนมาทีหลังแต่กลับก่อน เกิดทีหลังแต่ จาก ไป ก่อน

บางคนมาทีหลังกลับทีหลัง เกิดทีหลัง จาก ไป ทีหลัง

บางคนซื้อตั๋วแล้วแต่เกิด อุ บั ติ เ ห ตุ จึงไม่ได้มา แ ท้ ง ก่อน

บางคนเพิ่งมาแต่ต้องถูกส่งกลับก่อนกำหนด

เกิดได้ไม่นานก็ต้องจาก ไป บางคนถูก เ น ร เ ท ศกลับ

บางคนถูกเชิญให้อยู่ต่อ บางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเสียง

บางคนไปเที่ยวกลับมาพร้อมชื่อเ สีย ไม่ว่ามาก่อนหรือมาหลัง

กลับก่อนหรือกลับหลัง เราต่างได้ชื่อว่าเป็นผู้มาเยือนโลกใบนี้เหมือนกัน

อยู่ที่เธอและฉันนั่นแหละที่จะเลือก เมื่อมาสู่โลก

จะเหลือความดีหรือความ เ ล ว ไว้ให้โลกจดจำ

เธอรู้ไหม หลายคนเป็นครูของเรา

เธอดูสิ บางคนเข้ามาเพื่อชื่นชมเรา

บางคนเข้ามาเพื่อห ล อ กใช้ บางคนเข้ามาเพื่อทดสอบ

บางคนเข้ามาเพื่อสั่ งสอน บางคนเข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้จัก

กับคำว่าเ จ็ บ บางคนเข้ามาสอนให้เรารู้จักกับคำว่าผิ ดหวัง

คนดีสอนหลักแห่งความเมตตาให้แก่เรา

คนพ าลสอนหลักแห่งขันติให้แก่เรา

เธอเข้าใจเหมือนฉันแล้วใช่ไหม ว่าทุ ก ๆ

คนบนโลกใบนี้ล้วนเป็นครูของเรา

หากเธอจะเปลี่ยนแปลงใคร

ฉันอย ากให้เธอเรียนรู้เอาเยี่ยงอย่ างพ ระอาทิตย์นะ

ทำหน้าที่ของตนให้ดีก็พอ รุ่งอรุณเบิกฟ้า

แสงแห่งสุริย าทอ ประกาย บางคน รู้สึกแส บ ต า

บางคน รู้สึกคลายหนาว บางคน หลบ ห นี ซ่ อนกายอยู่ในร่ม

แต่พระอาทิตย์ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่สะทกสะท้าน

ฉะนั้น เธอไม่ต้องคิดเปลี่ยนแปลงใคร

ปล่อยให้เขารู้เองได้ ด้วยตัวเขาเอง

เพราะเธอและฉัน ไม่ได้มาสู่โลกนี้ด้วยความบังเอิญ

cr คิดเป็น และ นุสนธิ์บุคส์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น