WHAT'S NEW?
Loading...

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่า “ศีลเราเสมอกัน”

Advertisements

Advertisements

ถ้าคุณได้เห็นข้อความนี้ แสดงว่า ..

‘ ศี ล เ ร า เ ส ม อ กั น ‘

เรื่องบุญ เรื่องกรรม นั้น .. มีอยู่จริง

คำว่า..” ศี ล ต้ อ ง เ ส ม อ ” จึงจะได้พบนั้น เป็นเรื่องจริง

” บุ ญ มี แ ต่ ก ร ร ม บั ง “

สำหรับคนที่ .. ยังไม่ถึงเวลาของเขา

ต่อให้เคี่ยวเข็ญเท่าไร..? เขาก็จะ..ไม่มีวันสนใจ

ใน..ความดีของเรา เพราะเขาถูก..” กรรมบัง “

” บุ ญ ไ ม่ ถึ ง “

ต่อให้ยื่น ” ความช่วยเหลือ ” ไป อย่างไรก็ไม่ได้ผล

เอาหนังสือดีๆไปวาง เขา..ก็ไม่อ่าน

ออกเงินให้ไปเข้าสัมมนา .. เขา..ก็ฟัง ไปหลับไป

แคล้วคลาด .. กับทางออกของชีวิตอยู่ร่ำไป

” เ ผ ชิ ญ ก ร ร ม “

ทุกคน .. ต้องพบเจอช่วง ” หลุมดำ ” ของชีวิต

ต้องเผชิญ ” กรรม ” ไขว่คว้าหาทางออกยังก็ไม่เจอ

หรือต่อให้มีทางออก คุณ.. ก็มองไม่เห็น

เพราะ… ” บุ ญ ” ไม่ถึง …

” บุ ญ ถึ ง “

ในวันที่.. ทุกอย่างดู ” สิ้นหวัง ”..

อยู่ดีๆ ทางรอด ก็.. มาพร้อมกันหมด

เจอหนังสือดีๆ .. เจอคนดีๆ

และเจอโอกาสดีๆ .. ทั้งนี้เป็นเพราะ …

” บุ ญ ถึ ง ” นั่นเอง …

ทำอย่างไรให้..” บุญถึง ” ..?

แท้จริงแล้ว.. คำว่า ” บุญ ” ตีความว่า…

มันคือ.. ” พ ลั ง ง า น ด้ า น บ ว ก “

ถ้าเรา.. ทำให้จิตใจเราอยู่ใน ” พลังบวก ”

” บุญ ” ที่ว่า.. ก็จะค่อยๆ สะสม จน ” บุญถึง “

ทำไปเถอะ .. สั่งสมบุญไปเรื่อยๆ

.. ทำ โดย ไม่ หวัง ผล ..

ร่วมกิจกรรมการกุศล .. ให้ ” อภัย ” ไม่คิดยึดติด

มีทรัพย์ .. ถึงให้ .. ท า น

มีความรู้ .. พึงให้ .. วิ ท ย า ท า น

มีแรงมีกำลัง .. ก็ .. ช่ ว ย สั ง ค ม

ไม่มีแรง .. ก็ขอเพียง .. ร อ ย ยิ้ ม

… ให้กันก็พอ

ที่คุณ.. บังเอิญผ่านมา #อ่านบทความนี้

นั่น เป็น เพราะ ” เรา ศีล เสมอ กัน ”

และ… ” บทความนี้ ” มีประสงค์เดียว

คือ… อยากให้หมั่น ” สร้างบุญ ”

*** ท้ายสุด ***

อะไร..ที่ทำให้คุณ รู้สึกไม่ดี จง ” ปล่อยมันไป ”

อะไร..ที่ทำให้คุณ ” ยิ้มได้ ” จงรักษามันไว้

ขอบพระคุณแหล่งที่มา: เพจ ” ภาษาญี่ปุ่นและสิ่งดีๆ “

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น